POLITYKA PRYWATNOŚCI
https://mlspirits.pl


Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przez i na potrzeby i w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych przez firmę ML Spirits sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wskazujemy, że ML Spirits sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

Mając na uwadze powyższe informujemy, że:

Administrowanie Danymi

1.    Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości informacji. Dane zbierane są przez Administratora danych w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, a zakres danych ograniczany jest do danych niezbędnych do osiągnięcia tego celu. Administrator na każde Państwa zapewnia możliwość uaktualniania danych, a wszelkie nieaktualne, bądź nieprzydatne dane są przez niego usuwane. Administrator dokłada niezbędnych starań do zapewnienia jak największego bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy z Państwa ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizowania ich oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych zebranych z naruszeniem przepisów bądź w przypadku ich nieprzydatności do realizacji celów świadczenia usług przez Administratora.

2.    dane osobowe zostały przez nas pozyskane przede wszystkim bezpośrednio od Państwa lub od podmiotów z nami współpracujących.

Administrator danych osobowych:

1.    Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą ML Spirits Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Szeligiewicza 2/3.

2.    W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: sprzedaz@mlspirits.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1.    prawidłowej obsługi zapytania i realizacji usług świadczonych przez ML Spirits sp. z o.o., w tym prowadzenia korespondencji będącą odpowiedzią na przesłane zapytania przez formularze kontaktowe na stronie www.mlspirits.pl lub bezpośrednio na adres mailowy/pocztowy Administratora, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, jak również wszelkich innych zamówień i świadczenia usług, wydania towaru, realizacji audytów, wymaganych przepisami prawa rozliczeń i rozrachunków w tym wystawienia dokumentów potwierdzających wydanie towaru oraz sprzedaży oraz innych dokumentów księgowych, jak również na cele księgowania, spraw podatkowych czy prowadzenia ewentualnych roszczeń. (vide: art. 6 ust. 1 lit. B RODO),

2.    przesyłania ofert handlowych drogą elektroniczną, na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (vide:6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę możecie Państwo wyrazić dobrowolnie lub odmówić jej wyrażenia,

3.    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (vide: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4.    analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (vide:6 ust. 1 lit. f RODO),

5.    w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), za uprzednio wyrażoną zgodą, (vide: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Prawo dostępu do swoich danych osobowych:

1.    W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przetwarzanych w celach i na podstawie wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności zapisów.

2.    W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

Czas przetwarzania danych osobowych:

1.    Dane przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

2.    Do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości.

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane naszym podwykonawcom (tzw. podmiotom przetwarzającym) w tym w szczególności do obsługujących nas firm księgowych, informatycznych, kancelarii prawnych, agencji marketingowym i PR oraz do wszelkich instytucji określonych przez obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim do Urzędów Skarbowych.

Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:

1.    dostępu do swoich danych w każdej chwili oraz otrzymania ich kopii,

2.    poprawiania swoich danych,

3.    usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4.    żądanie ograniczenia przetwarzania danych:

–  w przypadku kwestionowania prawdziwości danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

– w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, gdy osoba, które dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ich ograniczenia,

– w przypadku kiedy nie są one już potrzebne do celów przetwarzania, ale do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

-w przypadku wniesienia sprzeciwu do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dotyczą.

5.    Prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi tj. prawo do przenoszenia danych,

6.    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilu profilowania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub przy przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego,

7.    Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

8.    Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

9.    W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, z wyłączeniem prawa wskazanego w pkt. 7) prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem mailowym: sprzedaz@mlspirits.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora, tj.:

ML Spirits sp. z o.o.

Ul. Szeligiewicza 2/3

40-074 Katowice

………

1.    Odpowiedź na zapytanie bądź żądanie skierowane do Administratora zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres mailowy, z którego wysłane zostało zapytanie/żądanie, chyba że zażądacie Państwo innej formy odpowiedzi, w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania przez Administratora zapytania/żądania. W razie skomplikowanego charakteru żądania lub ich liczby termin ten Administrator może przedłużyć o kolejne dwa miesiące, o czym informuje Użytkownika w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

2.    Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:

a)    pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo

b)    odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

c)    Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Informacja o dobrowolności podania danych:

Wskazujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednocześnie jest ono niezbędne do zawarcia umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w tym w szczególności zawarcie umowy lub wykonanie usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Informujemy, że w procesie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody:

1.    W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa wcześniejszej zgody przed jej wycofaniem.

2.    Na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora takich jak:

a)    przesyłania informacji handlowych, marketingowych i powiadomień przez Administratora oraz podmioty powiązane,

b)    przesyłania informacji handlowych, marketingowych i powiadomień za pomocą bramki SMS, maila przez Administratora oraz podmioty powiązane.

Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu prawnego do czasu zgłoszenia sprzeciwu/ wycofania zgody przez osobę w każdym momencie.

Bezpieczeństwo witryny mlspirits.pl

Każda Państwa wizyta na stronie internetowej www.mlspirits.pl jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

Administrator podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Administrator przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

W przypadku, gdy strona www.mlspirits.pl będzie zawierał linki do stron osób trzecich wskazujemy, że Administrator nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Pliki Cookies i inne podobne technologie

1.    Witryny internetowe Administratora stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

2.    Wskazujemy, że możemy również używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych mlspirits.pl Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie. Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności: tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści (Google Analytics), personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu, utrzymywania sesji użytkowników, uwierzytelniania osób korzystających z serwisu, dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

3.    Witryny Administratora stosują następujące rodzaje plików Cookies:

a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji

b)    funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.

c)    analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

d)    Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to jednak powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.

e)    W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies.

Postanowienia końcowe

1.    Strona mlspirits.pl nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej 18 roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

2.    Korzystanie ze strony mlspirits.pl oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

3.    Wszelkie poprawki w niniejszej Polityce Prywatności będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

Sets a technical cookie recording you deny consent, you won't be asked again.

Ustawia techniczne zapisywanie plików cookie, na które odmawiasz zgody, nie zostaniesz ponownie zapytany.

Removes the consent cookie from your browser.

Usuwa zgody na  pliki cookie z Twojej przeglądarki.

Nasza strona używa plików cookies, dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystywanie. Informujemy, że ustawienia tych plików można zmienić w dowolnym momencie za pomocą ustawień przeglądarki.. Polityka prywatności / privacy policy for details.